Supervisió d’obra

CPQ Ingenieros cobreix l’assistència necessària perquè el projecte sigui executat d’acord amb les especificacions tècniques del mateix.

  • La supervisió d’obra es farà amb visites i permanències en obra per part dels responsables del projecte, tantes vegades com calgui per a la bona marxa del mateix, per a la coordinació dels industrials que estiguin executant el projecte, així com el control de subministrament de comandes d’equips i materials efectuats per la propietat independentment dels industrials.
  • Recepcions i certificacions d’obra.