Enginyeria de detall

L’objectiu d’aquesta fase és el de definir el projecte per a la seva execució i muntatge a partir de les dades de l’enginyeria bàsica.

 • Especificacions d’equips per a construcció.
 • Implantació d’equips definitiva segons plànols proveïdors.
 • Plànols de canonades segons implantació i equips.
 • Plànols de isomètriques on sigui necessari degut a la seva complexitat.
 • Estat de mesuraments per sol·licitud d’ofertes.
 • Plànols de suports i estructures.
 • Disseny armaris elèctrics de potència i control.
 • Definició llaços de control.
 • Especificacions instrumentació.
 • Llistat de cables i estat d’amidaments.
 • Col·laboració en el desenvolupament de l’Enginyeria de l’obra civil.